บางคนเกิดความสงสัยว่า...ในอนุสัญญาไซเตสนั้น  มีรายชื่อของชูก้าร์อยุุ่ด้วยหรือไม่  และเนื่องจากสัตว์ ที่อยู่ในการคุ้มครองของไซเตสมีกว่า หมื่นชนิด จึงยากที่จะค้นหาได้  เราก็ไม่รุ้จะไปค้นที่ไหน(ว่าจะแวะไปขอที่กรมป่าไม้เผื่อจะมี)
 
ขอเพิ่มความรู้เรื่องสัตว์คุ้มครอง ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ได้แบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 2 ประเภท คือ
     ก. สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก ตามบัญญัติ ดังกล่าวและตามที่จะกำหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบันกำหนดไว้ 15 ชนิด ได้แก่
     1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
     2 .แรด
     3. กระซู่
     4. กูปรีหรือโคไพร
     5. ควายป่า
     6 .ละองหรือละมั่ง
     7. สมันหรือเนื้อสมัน
     8. เลียงผา หรือ เยือง หรือกูรา หรือโครำ
     9. กวางผา
     10. นกแต้วแล้วท้องดำ
     11 นกกระเรียน
     12 .แมวลายหินอ่อน
     13. สมเสร็จ
     14 .เก้งหม้อ
     15. พะยูนหรือหมูน้ำ
     ข.  สัตว์คุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกำหนดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่แบ่งแยกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 หรือสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2 ดังเช่น พระราชบัญญัติสงวนแลุคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 สำหรับบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 7 จำพวก คือ
     1.  สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 189 ชนิด
     2.  สัตว์ป่า จำพวกนก มี 181 ลำดับ จำนวน 771 ชนิด
     3.  สัตว์ป่าพวกเลื้อยคลาน มี 64 ลำดับ จำนวน 91 ชนิด
     4.  สัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก  จำนวน 12 ชนิด
     5.  สัตว์ป่าจำพวกปลา  จำนวน 4 ชนิด
     6.  สัตว์ป่าจำพวกแมลง  มี 13 ลำดับ
     7.  สัตว์ป่าจำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง มี 13 ลำดับ
     ทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าหรือมีไว้ในครอบครอง (ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง) หรือค้า หรือนำเข้า - ส่งออก เว้นแต่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับการยกเว้นตามระเบียบของทางราชการเช่น เพื่อการสำรวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการสัตว์ป่าบางชนิดที่ได้จากการเพาะพันธุ์หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะ เป็นต้น

“วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ”

          ครั้งแรกของกฎหมายที่ออกมาเพื่อสัตว์ป่า ช้างป่าคือ สัตว์ชนิดแรงที่ได้รับการคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติรักษาช้างป่า ร.ศ.1199 (พ.ศ.2443) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อควบคุมการจับ การล่าและฆ่าช้าง เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรช้างป่า จากนั้นสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้ร่างกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองขึ้น โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 จึงได้ถือเอาวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ”


สัตว์คุ้มครองประเภท ข นั้น ได้รวมถึง ลิงลม หรือนางอาย ค่าง บ่าง นาก เม่นแผงคอใหญ่ ตัวนิ่ม ...(จำมะได้แร่ว)...

 ประมาณนี้ แต่จากการค้นหาของ คุณ พร้อม ในบอร์ดจิงโจ้บินได้ข้อมูลดังนี้

SUGAR GLIDER
SCIENTIFIC CLASSIFICATION
COMMON NAME: sugar glider, lesser gliding opossum, sugar squirrel
KINGDOM: Animalia
PHYLUM: Chordata
CLASS: Mammalia
ORDER: Diprotodontia
FAMILY: Petauridae
GENUS SPECIES: Petaurus (springboard used by acrobats) breviceps (short)

SEXUAL MATURITY: About 9-10 months
LIFE SPAN: 4-6 years in wild
RANGE: Australia, Tasmania, New Guinea, and neighboring islands of Indonesia
HABITAT: Arboreal species, inhabits forests
POPULATION: GLOBAL Unknown
STATUS: IUCN Not listed
CITES Not listed
USFWS Not listed

edit @ 9 Jun 2010 10:49:27 by Shady

Comment

Comment:

Tweet

embarrassed surprised smile

#20 By (110.78.151.73|110.78.151.73) on 2014-12-14 08:46

#19 By เด็กดี (110.78.151.73|110.78.151.73) on 2014-12-14 08:46

embarrassed [hkmyh'oyho

#18 By eng (113.53.206.195) on 2011-09-18 19:02

#17 By .... (110.169.67.148) on 2011-08-22 23:15

stupid

#16 By inw (118.173.22.47) on 2011-08-17 20:51

มาค้นคว้าดีอยู่แต่ค้มครองมีไหมangry smile

#15 By เจน (110.77.245.147) on 2011-08-10 18:37

ดีแต่ไมมีค้มครองเลยทุ้ย tongue tongue tongue tongue tongue

#14 By เจน (110.77.245.147) on 2011-08-10 18:35

มาค้นคว้าดีอยู่แต่ค้มครองมีไหมangry smile

#13 By เจน (110.77.245.147) on 2011-08-10 18:33

#12 By ุั่พึุ่่ (110.77.243.183) on 2011-08-02 12:12

ฮ่า

#11 By ควยขาด (58.9.175.202) on 2010-09-24 14:11

#10 By ควย (58.9.175.202) on 2010-09-24 14:11

หวัดดีค่ะ

#9 By (58.9.114.100) on 2010-09-04 11:45

สวัสดีสบายดีไหมangry smile

#8 By (125.26.162.161) on 2010-09-01 10:31

สวัสดี

#7 By (125.26.162.161) on 2010-09-01 10:30

#6 By (125.25.227.161) on 2010-08-30 20:28

#5 By (182.93.181.38) on 2010-08-24 11:28

sad smile angry smile tongue

#4 By (182.93.181.38) on 2010-08-24 11:27

มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์

#3 By เเพร (125.24.32.74) on 2010-08-20 22:01

รักเรียน
[

e5] tongue surprised smile double wink

#2 By เเพร (125.24.32.74) on 2010-08-20 22:00

ตขตตึจยขconfused smile

#1 By เเพร (125.24.12.5) on 2010-08-20 21:38